ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 2 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pózn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

Powołuje się Komisje Odpowiedzialności Zawodowej w następującym składzie:
1. Prezydium Komisji Odpowiedzialności Zawodowej:
1. Przewodniczący Komisji – Wacław Baranowski,
2. Wiceprzewodniczący sekcji dla rzeczoznawców majątkowych – Zbigniew Brodaczewski,
3. Wiceprzewodniczący sekcji dla pośredników w obrocie nieruchomościami – Witold Czapla,
4. Wiceprzewodniczący sekcji dla zarządców nieruchomości – Danuta Rochalsk