Obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego- zasady prawidłowego użytkowania obiektu z uwzględnieniem Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego

Program szkolenia
Cz. I. Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym – regulacje ustawy Prawo budowlane.
1. Obowiązek przechowywania dokumentów obiektu.
2. Zakres obowiązków właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym na podstawie ustawy Prawo budowlane.
3. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych – wybrane zagadnienia.
• Protokół kontroli rocznej – art. 62 ust. 1 Pb.
• Protokół kontroli 5 letniej – art. 62 ust. 1 pkt 3 Pb.
• Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych.
• Kontrole na zgłoszenie. Procedura.
• Kontrole przewodów kominowych – protokoły wyłącznie w systemie elektronicznym – od 18 września 2023 r. Zbiór danych do protokołu z uwzględnieniem inwentaryzacji przewodów kominowych.
• Kontrole placów zabaw.
• Wzory protokołów kontroli okresowych, rocznej, pięcioletniej, bezpiecznego użytkowania, obiektów wielkopowierzchniowych oraz kontroli tzw. na zgłoszenie.
4. Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji według ustawy o charakterystyce energetycznej. Zasady i wytyczne prowadzenia kontroli. Wzory protokołów.
• Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji przeciwpożarowej i klimatyzatorów.
5. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych.
6. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych.
7. Stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
• Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
• Obowiązki osób wykonujących kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
• Obowiązki organów nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
8. Sankcje karne za nieprzestrzeganie warunków prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – omówienie regulacji związanych z projektowaniem, wykonaniem oraz eksploatacją budynków, w zakresie zapewnienia efektywności energetycznej budynków
Cz. II. Warsztaty z Prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.
1. Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:
• Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
• Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
• Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
• Kto i kiedy zakłada c-KOB
• Kto prowadzi c-KOB
• Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
• Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
• Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.
2. Regulacje prawne rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego -c-KOB.
• Zawartość c-KOB
• Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB
• Jak prowadzić KOB w formie papierowej
• Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów
3. Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?
• Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
• Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
• Jak założyć konto w systemie c-KOB
• Moduł IV. Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:
• logowanie i założenie c-KOB
• strona startowa, wybór roli, profil użytkownika
• interesariusze
• informacje o obiekcie budowlanym,
• dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
• przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
• ekspertyzy i opinie techniczne,
• wpisy do c-KOB:
• przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
• roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
• katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
• decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
• Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB.
4. Wykaz okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego podlegający rejestracji w KOB.
• Roczne
• Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
• Pięcioletnie
• Bezpiecznego użytkowania
• Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
• Uprawnienia do wykonywania kontroli
5. Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli
• Zawartość i struktura protokołu?
• Co to są zalecenia?
• Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?
6. Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:
• Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
• Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
• Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
• Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu p.poż.
Szkolenie poprowadzi Agnieszka Znamiec – prawnik, znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym oraz specustawy drogowej, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.  Od 2007 do 2022 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, aktualnie Dyrektor  Wydziału Budownictwa w jednym z dolnośląskich Starostw Powiatowych.
 
Termin i miejsce szkolenia:
20 czerwiec 2024r. w godz. 9,00 do 14,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT