Cyfryzacja procesu inwestycyjnego – Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków – od dnia 28 kwietnia 2023r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne
Cyfryzacja procesu inwestycyjnego – Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków – od dnia 28 kwietnia 2023r. 
 1. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – przepisy i procedura zakładania w praktyce.
 • Założenie konta C-KOB
 • Autoryzacja
 • Funkcjonalności systemu.
2. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – nowe regulacje od 28.04.2023 r.
 • Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem przepisu art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego – przy zakończeniu budowy budynku.
 • Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku.
 • Postać papierowa lub elektroniczna świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie projektu technicznego.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należącego do grupy takich samych budynków.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej dla grupy lokali.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.
 • Treść świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcy lub najemcy. Sankcje karne.
 • Umieszczenie świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu.
 • Informacje podawane w ogłoszeniu lub reklamie zbycia lub najmu budynku.
 • Termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Wyłączenia podmiotowe przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Wyłączenia przedmiotowe przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem budynków objętych ochroną konserwatorską.
 • Osoby uprawnione do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Wymagania przy wpisie do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Odmowa wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Obowiązki osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej i protokoły kontroli w systemie teleinformatycznym.
 • Przepisy karne.
3. Elektroniczny dziennik budowy.
4. Działania organów nadzoru budowlanego wobec właścicieli lub zarządców nieruchomości w przypadku naruszenia przepisów rozdziału 6 Prawa budowlanego.
 • Decyzje organów nadzoru budowlanego.
 • Przepisy karne.
5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. Nowe regulacje w nowelizacji Prawa budowlanego.
 • Procedura zgłoszenia.
 • Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania.
 • Zakres wymaganych dokumentów.
 • Obowiązek przedłożenia ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Szkolenie poprowadzi Agnieszka Znamiec – prawnik, znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym oraz specustawy drogowej, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.  Od 2007 do 2022 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, aktualnie Dyrektor  Wydziału Budownictwa w jednym z dolnośląskich Starostw Powiatowych.
 
Termin i miejsce szkolenia:
26 maj 2023r. w godz. 9,00 do 14,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74