UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – NOWE REGULACJE PRAWNE …

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – NOWE REGULACJE PRAWNE – ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
-LEGALNOŚĆ ROBÓT WYKONYWANYCH W UŻYTKOWANYM OBIEKCIE.
-ELEKTRONICZNE DRUKI WNIOSKÓW I ZGŁOSZEŃ.
Program szkolenia
1. Przejęcie obiektu do użytkowania
– dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie,
– dokumenty od inwestora,
– dokumenty od kierownika budowy.
2. Książka obiektu budowlanego
a. wzory książki obiektu budowlanego z 1998 i 2003r.,
b. książka obiektu budowlanego – budynku, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 1974r.,
c. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.
3. Zmiany planowane do wprowadzenia w procesie budowlanym w 2022 i 2023r.
a. centralny rejestr osób uprawnionych,
b. elektroniczny dziennik budowy.
4. Kontrole obiektu budowlanego
a. kontrole obowiązkowe:
– kontrole roczne,
– kontrole pięcioletnie.
b. kontrole fakultatywne w budynkach mieszkalnych
– kontrola sezonowa.
c. Kontrole dodatkowe:
– kontrole bezpieczeństwa,
– kontrole roczne przed- i posezonowe.
5. Kontrolujący
a. uprawnienia do przeprowadzania kontroli:
– rodzaje uprawnień nadawanych na podstawie ustawy 1994r.,
– uprawnienia nadawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b. obowiązki kontrolujących,
c. obowiązkowe elementy protokołu kontroli.
6. Rodzaje robót wykonywanych w istniejących obiektach budowlanych
a. rozbudowa, nadbudowa, odbudowa,
b. remont, przebudowa, montaż, instalowanie,
c. bieżąca konserwacja.
7. Roboty budowlane wykonywane w obiektach budowlanych
a. pozwolenie na budowę:
– projekt budowlany,
– oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.
b. zgłoszenie robót budowlanych,
c. warunki wykonania robót zgodnie z art. 70 Prawa budowlanego.
8. Uprawnienia organów nadzoru budowlanego
a. nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art.66.1),
b. nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niedokończonego obiektu budowlanego (art. 67),
c. nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego przeznaczonego
na pobyt ludzi (art. 68),
d. zakaz użytkowania obiektu budowlanego (art. 66.2),
e. nakaz usunięcia skutków dewastacji (art. 66.1a).
9. Obowiązek usunięcia uszkodzeń stwierdzonych podczas kontroli
10. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
a. nowe określenie zmiany sposobu użytkowania,
b. zgłoszenie – wymagane dokumenty,
c. sprzeciw – ustawowe przesłanki.
11. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
12. Samowola budowlana
a. legalizacja nielegalnej budowy:
– rozbudowy,
– nadbudowy.
b. legalizacja nielegalnych robót budowlanych:
– przebudowy,
– remont.
Szkolenie poprowadzi Agnieszka Znamiec prawnik, znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym oraz specustawy drogowej, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.  Od 2007 do 2022 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, aktualnie Dyrektor  Wydziału Budownictwa w jednym z dolnośląskich Starostw Powiatowych.
 
Termin i miejsce szkolenia:
17 październik 2022r. w godz. 9,00 do 14,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74