Cyfryzacja procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zmian dotyczących obowiązku składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, których obowiązek składania spoczywa od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19
Cyfryzacja procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zmian dotyczących obowiązku składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, których obowiązek składania spoczywa od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. 
  
PROGRAM SZKOLENIA:
      1. Prawo budowlane – zakres i przedmiot zmian. Omówienie wprowadzonych i projektowanych zmian.
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Deklaracje.
 • Elektroniczny dziennik budowy.
 • Elektroniczna książka obiektu budowlanego.
 • Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
 • Wprowadzenie obowiązku ustanowienia kierownika budowy i obowiązku zamieszczenia tablicy informacyjnej także w przypadku rozbiórki.
 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane – zmiany.
 • Pozostałe zmiany w procedurach związanych z samorządami zawodowymi.
 1. Roboty niewymagające pozwolenia na budowę – cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego:
 • roboty budowlane
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych
 • rozbiórki
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
    3. Elementy projektu budowlanego, w światle rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r.
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny
 1. Mapa do celów projektowych:
 • przepisy geodezyjne
 • prawo budowlane.
 1. Prawo budowlane w trakcie budowy:
 • istotne/nieistotne odstąpienie
 • nadzór autorski
 • prowadzenie dziennika budowy – elektroniczny dziennik budowy.
      6. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego.
      7. Pozwolenie na użytkowanie – wprowadzenie ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie według zmian ustawy Prawo budowlane.
     8. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i planowanych zmian.
 a. Sposób naliczania kary. Zmiany w procedurze.
 b. Możliwość wielokrotnego nakładania kar według nowelizacji Prawa budowlanego.
9. Samowole budowlane – nowe regulacje w myśl zmian ustawy Prawo budowlane.
10. Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego – omówienie art. 50-51 Prawa Budowlanego wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych i zakresem zmian w ustawie Prawo budowlane.
11. Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym.
 • Kontrole okresowe
 • Protokoły
 • Książka obiektu budowlanego
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Deklaracje. Termin składania. Sankcje karne.
 • Działania organów nadzoru budowlanego wobec właścicieli lub zarządców nieruchomości w przypadku naruszenia przepisów rozdziału 6 Prawa budowlanego.
12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. Nowe regulacje w nowelizacji Prawa budowlanego.
a. Obowiązek przedłożenia ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.”
b. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
c. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.
Szkolenie poprowadzi Agnieszka Znamiec- Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
 
Termin i miejsce szkolenia:
06 sierpnia 2021r. w godz. 9,00 do 14,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Cena szkolenia: 350zł./ brutto za 1 osobę
(cena obejmuje: imienny certyfikat, przerwę kawową, konsultacje z ekspertem)
Zgłoszenia proszę dokonać do dnia 28.07.2021r. na e-mail biuro@dszn.org
 

Serdecznie zapraszam
Jolanta Janasik