Nowelizacja Prawa budowlanego – omówienie zmian ustawowych – m.in. nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych. Zmiany już zostały uchwalone i ogłoszone w dzienniku ustaw, będą obowiązywać od 19 września br.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19.

Nowelizacja  Prawa budowlanego – omówienie zmian ustawowych – m.in. nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych.

Zmiany już zostały uchwalone i ogłoszone w dzienniku ustaw, będą obowiązywać od 19 września br. 
 1. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym –zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu. Nowe interpretacje.
 2. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy wynikające z nowelizacji prawa budowlanego m.in. obowiązek inwestora zapewnienia sporządzenia projektu technicznego.
 3. Procedura uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych z uwzględnieniem zmian w nowelizacji Prawa budowlanego – opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa; ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.”
 4. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego: strony postępowania administracyjnego.
  • Projekt budowlany według nowelizacji Prawa budowlanego:
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów”.
  • projekt techniczny.
 5. Zatwierdzenie projektu budowlanego. Nowe kompetencje organu administracji architektoniczno -budowlanej.
 6. Decyzja o pozwoleniu na budowę – zmiana art.28 Prawa Budowlanego –w świetle nowelizacji Prawa budowlanego.
 7. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę planowana nowelizacja art. 37 Prawa budowlanego. Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę.
 8. Zgłoszenie i pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Nowy katalog obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę według nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
  1. Dokumentacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
  2. Kwestia ustanawiania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
  3. Zmiana obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego.
 9. Obiekty zabytkowe – nowe regulacje prawne.
 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego.
 11. Pozwolenie na użytkowanie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Dz.U.2017.1529 oraz zmian w nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
  1. Nowy katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie, omówienie procedury oraz najczęściej pojawiających się uchybień ze strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  2. Wprowadzenie ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie według planowanych zmian ustawy Prawo budowlane.
  3. Obowiązkowa kontrola obiektu. Wzór protokołu, ustalenia kontroli i ich wpływ na ostateczne zakończenie procesu inwestycyjnego.
  4. Omówienie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących kwalifikacji obiektu jako wymagającego pozwolenia na użytkowanie.
  5. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego. Nowelizacja przepisu 36 a Prawa budowlanego. 
 12. Kara z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
 13. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i planowanych zmian.
  1. Sposób naliczania kary. Zmiany w planowanej procedurze.
  2. Możliwość wielokrotnego nakładania kar według nowelizacji Prawa budowlanego.
  3. Środki zaskarżenia oraz sposób ich formułowania przez inwestora.
  4. Konsekwencje realizacji inwestycji bez uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz z naruszeniem art. 30 Prawa Budowlanego.
 14. Samowole budowlane – nowe regulacje w myśl zmian ustawy Prawo budowlane.
  1. Procedura legalizacyjna przed organami nadzoru budowlanego – omówienie art. 48 i 49 b ustawy Prawo Budowlane wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.
  2. Opłata legalizacyjna – sposób naliczania, możliwość zaskarżenia, wniosek o rozłożenie na raty, wniosek o umorzenie opłaty legalizacyjnej – nowe regulacje ustawowe. Wprowadzenie stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do Prawa budowlanego.
 15. Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego – omówienie art. 50-51 Prawa Budowlanego wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych i zakresem planowanych zmian w ustawie Prawo budowlane.
 16. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. Nowe regulacje w planowanej nowelizacji Prawa budowlanego.
  1. Obowiązek przedłożenia ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.”
  2. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
  3. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.
Szkolenie poprowadzi Agnieszka Znamiec- Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
 
Termin i miejsce szkolenia:
26 czerwca 2020r. w godz. 9,00 do 14,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Cena szkolenia: 350zł./ brutto za 1 osobę
(cena obejmuje: imienny certyfikat, przerwę kawową, konsultacje z ekspertem)
Zgłoszenia proszę dokonać w formie wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia z załącznika do dnia 22.06.2020r. na e-mail biuro@dszn.org