PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE . PROGRAM SZKOLENIA:

PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE .
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym m.in. obiekt budowlany, obszar oddziaływania obiektu, instalacje, dokumentacja geodezyjna, zabudowa śródmiejska, parking, działka budowlana. Nowe interpretacje.
2. Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Dz.U.2018.1496.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy.
4. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy wynikające z nowelizacji prawa budowlanego.
5. Wniosek o pozwolenie na budowę w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
6. Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
7. Instalacje wewnątrz budynku – procedury prawne oraz interpretacje.
8. Procedura uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych z uwzględnieniem zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem od 1 stycznia 2018r.
9. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego: strony postępowania administracyjnego.
• Zatwierdzenie projektu budowlanego.
10. Decyzja o pozwoleniu na budowę – zmiana art.28 Prawa Budowlanego – możliwość przystąpienia do realizacji robót na podstawie nieostatecznej (wykonalnej) decyzji o pozwoleniu na budowę – w świetle nowelizacji Prawa budowlanego.
11. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę, zmiana art. 37 Prawa budowlanego.
12. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych – art.29 w związku z art.30 Prawa Budowlanego z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317).
• Nowy katalog obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
• Dokumentacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
• Kwestia ustanawiania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
• Zmiana obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego.
13. Obiekty zabytkowe – nowe regulacje prawne.
14. Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nowe regulacje art. 54 Prawa budowlanego.
15. Pozwolenie na użytkowanie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Dz.U.2017.1529
• Nowy katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie, omówienie procedury oraz najczęściej pojawiających się uchybień ze strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
• Obowiązkowa kontrola obiektu. Wzór protokołu, ustalenia kontroli i ich wpływ na ostateczne zakończenie procesu inwestycyjnego.
• Omówienie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących kwalifikacji obiektu jako wymagającego pozwolenia na użytkowanie.
• Istotne odstąpienie od projektu budowlanego. Nowelizacja przepisu art. 36 a Prawa budowlanego. Liberalizacja odstępstw.
16. Kara z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
17. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu jako konsekwencja naruszenia przez inwestora art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
• Sposób naliczania kary.
• Środki zaskarżenia oraz sposób ich formułowania przez inwestora.
18. Samowole budowlane – specyfika postępowań legalizacyjnych przed organami nadzoru budowlanego, nowe regulacje prawne.
• Konsekwencje realizacji inwestycji bez uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz z naruszeniem art. 30 Prawa Budowlanego.
• Procedura legalizacyjna przed organami nadzoru budowlanego – omówienie art. 48 i 49 b ustawy Prawo Budowlane wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.
• Opłata legalizacyjna – sposób naliczania, możliwość zaskarżenia, wniosek o rozłożenie na raty, wniosek o umorzenie opłaty legalizacyjnej – nowe regulacje ustawowe. Wprowadzenie stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do Prawa budowlanego.
• Procedury naprawcze przed organami nadzoru budowlanego – omówienie art. 50-51 Prawa Budowlanego wraz z orzecznictwem sądów administracyjnych.
19. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego.
20. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz.U.2015.774 z póżn. zm. w Prawie budowlanym, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nowe procedury dotyczące realizacji nośników reklamowych, opłat i kar z tytułu samowolnej ich realizacji.
21. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
22. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.
Szkolenie poprowadzi Agnieszka Znamiec- Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Termin i miejsce szkolenia:
23 maj 2019r. w godz. 9,00 do 14, 15
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Cena szkolenia: 350zł./ brutto za 1 osobę
(cena obejmuje: imienny certyfikat, przerwę kawową, konsultacje z ekspertem)
Zgłoszenia proszę dokonać w formie wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia z załącznika do dnia 20.05.2019r. na e-mail biuro@dszn.org
                                                                                                                                                                                Serdecznie zapraszam
                                                                                                                                                                                       Jolanta Janasik
                                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu