NOWE WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKÓW – ISTOTNE ZMIANY OD 1.01.2018R.

NOWE WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKÓW – ISTOTNE ZMIANY OD 1.01.2018R.

Interpretacja i zakres zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018r.

Program szkolenia:

Godz. 9,00 do 14, 15 /w tym 15min. przerwa kawową/

 1. Warunki techniczne jako podstawa prawidłowej budowy w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 tj.)

 1. Zakres zastosowania przepisów Rozporządzenia:

 • wyjaśnienie podstawy prawnej Rozporządzenia

 • określenie czynności do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia

 • określenie budynków do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia

 • nowe definicje legalne w procesie inwestycyjnym.

 1. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych:

przesłanki odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

postępowanie w zakresie uzyskania postanowienia zezwalającego na odstępstwo

odstępstwo od warunków technicznych a legalizacja obiektu budowlanego.

 • przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenia – regulacje dotyczące postępowań wszczętych a niezakończonych przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia.

 1. Warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej:

 • obowiązek usytuowania poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości

 • wymagania w zakresie usytuowania budynku na działce budowlanej

 • wymagania w zakresie usytuowania budynku w odległości od innych budynków

 • wymagania w zakresie zapewnienia dojść i dojazdów do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych

 • wymagania w zakresie zapewnienia miejsc postojowych

 • wymagania w zakresie miejsca gromadzenia odpadów

 1. Warunki dotyczące zapewnienia uzbrojenia technicznego działki i odprowadzania wód powierzchniowych:

 • wymagania w zakresie zbiorników na nieczystości

 • wymagania w zakresie konstrukcji i usytuowania studni

 • wymagania w zakresie kanalizacji deszczowej

 • wymagania w zakresie dostępu do sieci

 1. Warunki w zakresie zapewnienia zieleni, urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń.

 2. Wymagania dotyczące warunków technicznych budynków i pomieszczeń:

 • wymagania w zakresie niezbędnej infrastruktury

 • wymagania w zakresie oświetlenia i nasłonecznienia

 • wymagania w zakresie wejścia do budynków

 • wymagania w zakresie schodów i pochylni

 1. Warunki dotyczące wyposażenia technicznego budynków:

 • wymagania w zakresie instalacji wodociągowej

 • wymagania w zakresie kanalizacji ściekowej i deszczowej

 • wymagania w zakresie urządzeń do usuwania odpadów stałych

 • wymagania w zakresie instalacji ogrzewczej

 • wymagania w zakresie instalacji gazowej

 • wymagania w zakresie instalacji elektrycznej

 • wymagania w zakresie instalacji telekomunikacyjnej

 • wymagania w zakresie przewodów kominowych

 • wymagania w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji

 • wymagania w zakresie dźwigów w budynkach

 1. Warunki w zakresie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

 • wymagania w zakresie garaży dla samochodów osobowych

 • wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

 • wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych i gospodarczych

 • wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

 • wymagania ogólne dotyczące wszystkich pomieszczeń

 1. Szczególne warunki dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

 2. Warunki dotyczące warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynku i urządzeń z nim związanych.

 3. Warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków:

 • lokalizacja budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

 • wymagania wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania

 • klasy i warunki odporności pożarowej budynków

 • szczególne wymagania techniczne zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków

 • szczególne wymagania techniczne przeciwpożarowe dla: garaży, budynków inwentarskich, budynków tymczasowych

 • wymagania techniczne w zakresie stref pożarowych

 • wymagania techniczne w zakresie dróg ewakuacyjnych

 • wymagania przeciwpożarowe w zakresie używanych materiałów wykończeniowych

 • wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

 1. Warunki techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania:

 • warunki ogólne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania

 • szczegółowe warunki dotyczące konstrukcji budynków zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.

 1. Warunki techniczne budynku zapewniające higienę i zdrowie użytkowników oraz sąsiadów budynku:

 • warunki ogólne zapewniające higienę i zdrowie w budynku

 • szczegółowe warunki techniczne zapewniające higienę i zdrowie

 1. Warunki techniczne zapewniające ochronę przed hałasem i drganiami w budynkach i urządzeniach z nimi związanych.

 2. Warunki techniczne budynków i ich instalacji w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Orzecznictwo sądów administracyjnych, stanowiska judykatury oraz pragmatyki – dyskusja.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Znamiec- Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

W godz. 14,15 do 14,45

Problemy z wilgocią w budynkach, skuteczne usuwanie. Tynki nowej generacji.

Szkolenie poprowadzi Bartosz Kędzierski- RENO Sp. z o.o.

Termin i miejsce szkolenia:

25 kwiecień 2018r. w godz. 9,00- 14,45

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT

Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, sala 114

Cena szkolenia: 250 zł.

(cena obejmuje: imienny certyfikat, przerwę kawową, konsultacje z ekspertami)

Zgłoszenia proszę dokonać w formie wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia z załącznika do dnia 18 kwietnia 2018r. na adres e-mail: biuro@dszn.org