Rok 2013

Prace DSZN związane z ustawą nad deregulacją zawodów.
Przedstawiciele Zarządu DSZN uczestniczyli w pracach związanych z opracowaniem systemu certyfikowania Zarządców Nieruchomości po wejściu w życie ustawy „deregulującej” Wypełniając potrzebę uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomości po ustaniu regulacji państwowych Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, której DSZN jest członkiem opracowała własny system certyfikowania kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami zapewniając kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.
Na spotkaniu w dniu 09 stycznia 2014r. PFSZN przedstawiając ideę opracowanego nowego systemu zaprosiła do współpracy Polską Federację Zarządców Nieruchomości, oraz Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości. Na spotkaniu podpisano porozumienie w sprawie tworzenia wspólnego systemu doskonalenia kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Nowy system obejmował będzie centralny rejestr zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami wspomagany autorskim programem CERTO, szkolenie teoretyczne zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami w wymiarze 200 godzin edukacyjnych, szkolenie praktyczne w wymiarze 100 godzin edukacyjnych, egzamin oraz udokumentowanie kompetencji poprzez wydawanie świadectw kompetencyjnych.

 
Prace DSZN i Komisji ds. wdrażania systemu gospodarki odpadami powołanej do życia 04 stycznia 2013r. przez Prezydenta Miasta Wrocławia.

Przedstawiciele DSZN p. Jolanta Janasik i p. Michał Lech od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. brali udział w pracach Komisji ds. wdrażania systemu gospodarki odpadami powołanej do życia 04 stycznia 2013r. przez Prezydenta Miasta Wrocławia.

Ponadto p. Jolanta Janasik i p. Michał Lech od 22 mają 2014r. są członkami zespołu powołanego przez spółdzielnie, oraz zarządców nieruchomości działającego pod nazwą Zespół ds. uzgodnień z Gminą Wrocław zasad wdrożenia rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami w nieruchomościach wielolokalowych.

Zespół reprezentuje 82 podmioty /spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości/.

10 lipca 2013r. Zespół wystąpił do Pani Poseł PO Ewy Wolak z pismem uzasadniającym pilną potrzebę nowelizacji prawa w zakresie:

– wyraźnego zastrzeżenia, że przepis art. 2 ust. 7 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie obejmuje obowiązków związanych:

a/ ze składaniem deklaracji wskazanych w art. 6 m ustawy, oraz

b/ z ponoszeniem na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w art. 64 ustawy. Zespół napisał projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który przekazano Wiceministrowi Ochrony Środowiska na spotkaniu zorganizowanym w miesiącu wrześniu 2014r. w Warszawie przez panią Poseł PO Ewę Wolak stanowisko zespołu w pełni popiera PFSZN, co potwierdziła w pismach kierowanych do Ministra Ochrony Środowiska.